Τροπάρια στον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμίτη, σε Ορθόδοξους Αγίους της Δυτικής Ευρώπης & σε άλλους Αγίους – Από τον Ιωάννη Τσιλιμιγκάκη, πρώην τραγουδιστή & στιχουργό Ελληνικού Rock Συγκροτήματος

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Τροπάρια στον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμίτη,

σε Ορθόδοξους Αγίους της Δυτικής Ευρώπης & σε άλλους Αγίους

Από τον Ιωάννη Τσιλιμιγκάκη, πρώην τραγουδιστή

& στιχουργό Ελληνικού Rock Συγκροτήματος

╰⊰¸¸.•¨*

Άγιος Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πανορμύτης της Σύμης

Δεῦτε Πανορμίτου τὴν ἱεράν, εἰκόνα ἐν Σύμῃ, προσκυνήσωμεν εὐλαβῶς,
ὅτι τὰς ἰάσεις, προχέει τοῖς νοσοῦσι, καὶ νέμει θεῖον πλοῦτον, πᾶσι τοῖς πένησι.

Γάνυται ἡ Σύμη ἐπὶ τῇ σῇ, ἁγίᾳ εἰκόνι, Ἀρχιστράτηγε Μιχαήλ,
ὅτι ἀναβλύζει, ἰάσεων τὰ ῥεῖθρα, τοῖς πόθῳ προσκυνοῦσιν, αὐτὴν Ἀρχάγγελε.

Φρούρει ἐνδοξότατε Μιχαήλ, θείαις πτέρυξί σου, Πανορμῖτα τὴν εὐαγῆ,
Μονήν σου ἐν Σύμῃ, καὶ πάντας τοὺς τιμῶντας, τὴν θείαν σου εἰκόνα, καὶ εὐφημοῦντάς σε.

Πλήθη φιλεόρτων στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου, πρὸ εἰκόνος θαυματουργοῦ,
θείου Ταξιάρχου, φοβερωτάτου νόου, τοῦ σκέποντος τὴν Σύμην, ἀύλοις πτέρυξι.

Σκέπε νεολαίαν τὴν τοῦ Χριστοῦ, θεῖε Ταξιάρχα, ἐν τῇ Σύμῃ καὶ πανταχοῦ,
θείαις πτέρυξί σου, ἐκ πλάνου ἀντιδίκου, ὃν δίωκε ῥομφαίᾳ, φοβερωτάτῃ σου.

Ἀπολυτίκιον.

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Μιχαὴλ Πανορμίτην ἀνευφημήσωμεν, τῆς νήσου Σύμης τὸ κλέος, Δωδεκανήσου φρουρόν, τὸν πηγάζοντα τὴν χάριν τῶν ἰάσεων, καὶ περισκέποντα θερμῶς, τοὺς τιμῶντας εὐλαβῶς, τὴν θείαν αὐτοῦ εἰκόνα, τὸν ῥομφαίᾳ φοβερωτάτῃ, καταδιώκοντα ἐχθρὸν δυσμενῆ.

Ἦχος β´. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Θεῖε Πανορμῖτα Μιχαήλ, τῇ θαυματουργῷ σου εἰκόνι, οἱ ἐν τῇ Σύμῃ πιστοί, δάκρυσι προσπίπτουσιν, ὑμνολογοῦντές σου, τὴν ἀήττητον δύναμιν, δι’ ἧς περισῴζεις, πάντα κινδυνεύοντα, ὑπὸ τοῦ δράκοντος, θείαν δὲ πτερύγων σου σκέπην, τὴν ἐν πειρασμοῖς καὶ κινδύνοις, ἅπασαν τὴν Σύμην προστατεύουσαν.

╰⊰¸¸.•¨*

Ἅγιος Πατρίκιος (St Patrick) Ισαπόστολος της Ιρλανδίας (+461) – 17 Μαρτίου

Ἰσαπόστολον κήρυκα καὶ διδάσκαλον, τὸν φωτιστὴν Ἰρλανδίας καὶ οδηγὸν τῶν πιστῶν, ἀνυμνήσωμεν Πατρίκιον ἐν ᾄσμασιν,
ὅτι εἰδώλων τὴν δεινήν, ἐναπέσβεσεν ἀχλύν, νευρούμενος οὐρανόθεν, καὶ προσήγαγε τῇ Τριάδι, τῶν πιστευσάντων ἀμετρήτους ψυχάς.

╰⊰¸¸.•¨*

Ἅγιος Βονιφάτιος (St Boniface) Ἰσαπόστολος τῆς Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (+754) – 5 Ἰουνίου

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Φωτιστὴν Γερμανίας τὸν θεοφώτιστον, τῶν ἀρετῶν φυτοκόμον καὶ ῥιζοτόμον πλανῶν, ἐπαινέσωμεν ἐν ὕμνοις Βονιφάτιον,
ὅτι βαπτίσμασι πολλοῖς, ἐνεκέντρισε ψυχάς, εἰς πίστιν τὴν τοῦ Κυρίου, ὃν ἐν αἵμασι μαρτυρίου, καθωμολόγησε Θεὸν ἀληθῆ.

╰⊰¸¸.•¨*

Ἅγιος Ρωμανός ὁ Μελωδός

Ῥώμην μοι παράσχου πνευματικήν, Ῥωμανὲ θεόφρον, ὁ θεόθεν χαριτωθείς,
ἵνα ἐν τῷ βίῳ, πορεύωμαι ἐμφρόνως, ὑμνῶν ἐν ταπεινώσει, Χριστὸν τὸν Κύριον.

╰⊰¸¸.•¨*

Αγία Παρθενομάρτυς Γκρέκα της Σαρδηνίας, από Ελλάδα (+304)

 

Απολυτίκιον.

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Κολακεῖαι τυράννου οὐκ ἠδυνήθησαν, ἀποχωρίσαι σε κόρη τοῦ σοῦ νυμφίου Χριστοῦ· σὺ γὰρ γνώμῃ σταθηρᾷ καὶ ​ἀνδρειόφρονι,
καθωμολόγησας αὐτὸν ὡς Θεὸν ἀληθινόν, τὰς μάστιγας καὶ τοὺς ἥλους, ὑπομείνασα θεία Γκρέκα, καὶ ἐκκοπὴν τῆς σῆς σεπτῆς κεφαλῆς.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.

Θεῖον ἄγαλμα τῆς παρθενίας, καὶ ἀλάβαστρον ὁμολογίας, παναοίδιμέ σε Γκρέκα γεραίρομεν· σὺ γὰρ τὸν βίον καλῶς διανύσασα,
πρὸ δυσσεβοῦντος τυράννου οὐκ ἔπτηξας, ἀλλ’ ἐν σκάμματι, ἡνώθης τοῦ μαρτυρίου σου, Χριστῷ ὅνπερ ἐπόθεις ἐκ νεότητος.

Μεγαλυνάρια

Ἥλοις κακωθεῖσα ὑπ’ ἀσεβῶν, μετὰ παῤῥησίας, ὡμολόγησας τὸν Χριστόν,
καὶ ἀποτμηθεῖσα, τὴν θείαν κεφαλήν σου, ἀπέπτης εἰς τὰ ἄνω, Γκρέκα βασίλεια.

Γκρέκα Σαρδηνίας ὁ θησαυρός, καὶ ὁμολογίας, πρὸ βημάτων ​τυραννικῶν,
πέλεις ἡ ακρότης, μαρτύρων δὲ ὁ τύπος· διό σε ἀνυμνοῦμεν, πάντες ​ἐκ πίστεως.

Δεῦτε τῶν Ἑλλήνων παῖδες πιστοί, Γκρέκαν τὴν ἁγίαν, εὐφημήσωμεν ἐν χορῷ,
τὴν καταγομένην, ἐκ γῆς τῆς ἑλληνίδος, ἐν δὲ τῇ Σαρδηνίᾳ, καλῶς ἀθλήσασαν.

Χαίροις τῶν μαρτύρων ἡ καλλονή, καὶ παρθενευόντων, εὐκοσμία καὶ χαρμονή,
ἔπαινος καὶ δόξα, τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, καὶ νήσου Σαρδηνίας, μέγα κειμήλιον.

Κοντάκιον. Επεφάνης σήμερον

Ὡς πηγὴ ἀέναος, Γκρέκα τιμία, ἀναβλύζει θαύματα, ἡ τῶν λειψάνων σου σορός, τοῖς αἰτουμένοις ἐκ πίστεως, ὁλοκληρίαν, ψυχῆς τε καὶ σώματος.

╰⊰¸¸.•¨*

Η Αγία Παρθενομάρτυς Φιλουμένα της Ρώμης, πριγκίπισσα από την Κέρκυρα (+304)

10 Αυγούστου: Μαρτύριο

8 Ιουλίου

24 Μαΐου: Εύρεση Ιερών Λειψάνων

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.

Πεντεκαίδεκα ἐπὶ αἰῶνας, κόρη πάνσεμνε ἐν κατακόμβαις, Φιλουμένα ὑπὸ γῆν κατεκέκρυψο,​ ​ἀλλ’ ὁ Θεός σε πιστοῖς ἐφανέρωσεν, ὅνπερ τὸ πάλαι πιστῶς ὡμολόγησας·​ ​μάρτυς ἔνδοξε, μὴ παύσῃ καθικετεύουσα, ὑπὲρ τῶν εὐφημούντων σου τὴν ἄθλησιν.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Παρθενίας τὸ κρίνον τὸ εὐωδέστατον, τὴν τοῦ φωτὸς θυγατέρα καὶ τῶν μαρτύρων τιμήν,​ ​ἀνυμνοῦμεν Φιλουμέναν τὴν ἀοίδιμον, ὅτι φιλοῦσα τὸν Χριστόν, καθυπέμεινε βελῶν,​ ​καὶ μάστιγος τὰς κακώσεις, καὶ τὸ μένος τῶν δυσσεβούντων, καταβαλοῦσα κατεστέφθη λαμπρῶς.

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ

Θεία Φιλουμένα σε ὡς λευκόν, κρίνον παρθενίας, εὐωδέστατον καὶ τερπνόν,
καὶ πεφοινιγμένον, ῥοαῖς τοῦ μαρτυρίου, ὑμνοῦμεν κατ’ ἀξίαν, πάντες φιλάγιοι.

Ῥώμης ὡς κειμήλιον εὐλαβῶς, ἔμψυχον τιμῶμεν, Φιλουμένα σε οἱ πιστοί,
σὺ γὰρ φερωνύμως, φωτὸς θυγάτηρ ὤφθης, ἀκτῖσί σου πυρσεύων, κόσμου τὰπέρατα.

Διὰ τῆς πανσέμνου σου βιοτῆς, καὶ τῆς πανενδόξου, καὶ ἁγίας σου τελευτῆς,
ὁσιομαρτύρων, καλλώπισμα ἐδείχθης, παρθένε Φιλουμένα· ὅθεν τιμῶμέν σε.

Δεῦτε θυγατέρα τὴν τοῦ φωτός, καὶ παρθενευόντων, κορασίων τὸν στολισμόν,
τῆς ὁμολογίας, Χριστοῦ τὸν θεῖον τύπον, μαρτύρων τε τὸ κλέος, πάντες τιμήσωμεν.

Χαῖρε ὦ κοράσιον εὐαγές, ἐν τῷ Παραδείσῳ, Φιλουμένα πανευκλεές,
γόνε τῆς Κερκύρας, κειμήλιον τῆς Ῥώμης, δοξάζουσα ἀπαύστως, Χριστὸν τὸν Κύριον.

Βέλεσι καὶ μάστιγι ἀπηνῶς, ἀνεταζομένη, Φιλουμένα μάρτυς Χριστοῦ,
ἔρωτι δὲ θείῳ, καλῶς πυρακτουμένη, ζωὴν κατεκληρώσω, μάκαρ τὴν ἄληκτον.

Φίλη ἀναδέδειξαι τοῦ Χριστοῦ, μάρτυς Φιλουμένα, ὡς τυθεῖσα ὑπὲρ αὐτοῦ·
ὅθεν σε ἐν ὕμνοις, τιμῶμεν ἑορτίοις, δοξάζοντες ἐν πίστει, τὸν σὲ δοξάσαντα.

 

San Mel di Ardagh, Irlanda (+488) – 6 febbraio ╰⊰¸¸.•¨* Italian

http://italyofmyheart.wordpress.com

http://irelandofmyheart.wordpress.com

IRELAND OF MY HEART

ITALY OF MY HEART

Irlanda

Rovine della chiesa di San Mel

San Mel di Ardagh, Irlanda (+488)

6 febbraio

San Melis di Ardagh, o anche Mel (Irlanda, … – 6 febbraio 488), fu un sacerdote missionario e vescovo irlandese; è venerato come santo dalla Chiesa.

Fu il fondatore della Diocesi di Ardagh, nella contea di Longford, in Irlanda.

Come molti santi antichi, non si ha una biografia dettagliata. Si pensa sia figlio di Conis e Darerca, sorella di San Patrizio, che accompagnò il fratello in Irlanda per iniziare la sua opera di evangelizzazione. Mel divenne missionario molto giovane e San Patrizio gli affidò una chiesa che costruì ad Ardagh, in seguito Mel vi costruì un monastero. Divenne poi sacerdote e venne consacrato vescovo di Ardagh. Fu anche il vescovo che mise il velo a Santa Brigida. È patrono di Ardagh.

Si dice che fosse molto generoso e dava sempre quanto poteva ai poveri tenendo per sé il minimo indispensabile. Mel viveva con sua zia Lupait, e si diffuse un pettegolezzo secondo il quale ci sarebbe stato un rapporto tra i due, tanto che lo stesso Patrizio si mise ad indagare, ma Mel e sua zia erano molto pii ed entrambi pregarono per ricevere un miracolo: Patrizio andò a parlare con Mel riguardo alla vicenda, Mel stava arando e dal terreno saltò fuori un pesce vivo; mentre Lupait per provare la sua innocenza ha trasportato carbone ardente senza bruciare né lei né i suoi vestiti. Patrizio rimase così soddisfatto e non dubito più di suo nipote.

Fonte:

Wikipedia

&

http://gkiouzelis.blogspot.com

Orthodox Heart Sites

Rovine della chiesa di San Mel

Heliga Ketevan av Muchrani – 13 september 1624 ╰⊰¸¸. •¨* Swedish

https://saintsofmyheart.wordpress.com

http://saintninageorgiaofmyheart.wordpress.com

SAINT NINA & GEORGIA OF MY HEART

SAINTS OF MY HEART

Heliga Ketevan av Muchrani

13 september 1624

Heliga Ketevan av Muchrani född 1565, död 13 september 1624 i Shiraz i Iran. Hon var drottning av Kachetien, ett kungarike i östra Georgien (idag en region). Ketevan av Muchrani mördades i Shiraz i Iran den 13 september 1624. Hennes regeringsperiod var mellan år 1601 till 1602.

Källa: Wikipedia

Relik

Άγιος Αντώνιος-Ονούφριος της Μονής του Σούπρασλ (Suprasl) Πολωνίας, Οσιομάρτυρας στη Θεσσαλονίκη, από Λιθουανία (+1516) ╰⊰¸¸.•¨* Ένας δολοφόνος που αγίασε

http://cominghomeorthodoxy.wordpress.com

COMING HOME – ORTHODOXY

Suprasl, Πολωνία

Supralzabytki4

Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Suprasl της Πολωνίας

Ikona

Ο Αγιος Οσιομάρτυρας Αντώνιος του Suprasl Πολωνίας

& ο Άγιος Θεοδόσιος της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου

sw-antoni-supraski

Άγιος Αντώνιος-Ονούφριος της Μονής του Suprasl Πολωνίας,

Οσιομάρτυρας στη Θεσσαλονίκη, από Λιθουανία (+1516)

4 Φεβρουαρίου

╰⊰¸¸.•¨*

Ένας δολοφόνος που αγίασε

Ο Άγιος Οσιομάρτυρας Αντώνιος-Ονούφριος της Μονής Σούπρασλ (Supraśl) της Πολωνίας ήταν ένας Ρουθηνός Μοναχός και Μάρτυρας, ο οποίος τιμάτε ιδιαιτέρως στην Πολωνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Οι Ρουθηνοί αποτελούν Σλαβική φυλή, κατά άλλους Κελτική φυλή, που μαζί με τους συγγενικούς προς αυτούς Ουκρανούς αποτελούν τον τύπο των Μαλορρώσων στη ΒΔ Βουκοβίνα (ιστορική περιοχή στην Κεντρική Ευρώπη που σήμερα μοιράζεται μεταξύ της Ρουμανίας και της Ουκρανίας).

Ο Άγιος Αντώνιος του Σούπρασλ γεννήθηκε στο έδαφος του Μεγάλου Δουκάτου της Λιθουανίας σε Ορθόδοξη οικογένεια, αν και η κοινωνική του κατάσταση και το Continue reading “Άγιος Αντώνιος-Ονούφριος της Μονής του Σούπρασλ (Suprasl) Πολωνίας, Οσιομάρτυρας στη Θεσσαλονίκη, από Λιθουανία (+1516) ╰⊰¸¸.•¨* Ένας δολοφόνος που αγίασε”

Πολωνοί Άγιοι Μαρτυρήσαντες από τους Ρωμαιοκαθολικούς κατά τον 20ο αιώνα – Αγιοποίησις των Νεομαρτύρων της Πολωνίας

http://orthodoxos-synaxaristis.blogspot.com

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

c1ec5197ebe3bbec99bc387b4f65be75

[el]image1

Πολωνοί Άγιοι Μαρτυρήσαντες από τους Ρωμαιοκαθολικούς κατά τον 20ο αιώνα

Αγιοποίησις των Νεομαρτύρων της Πολωνίας

8 Ιουνίου 2003

Πράξις της Ιεράς Συνόδου
της Ορθοδόξου Πολωνικής Εκκλησίας
δια την κατάταξιν εις τον χορόν των Αγίων,
των Μαρτύρων του εικοστού αιώνος
εις την επαρχίαν Χελμ και Ποντλάσκια

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Εις τας αρχάς της τρίτης χιλιετηρίδος της χρηστότητος Κυρίου, η Ορθόδοξος Εκκλησία της Πολωνίας δρέπει τους καρπούς της θείας σποράς, οι οποίοι ηυξήθησαν δια της ομολογίας της ορθοδόξου πίστεως και του μαρτυρικού τέλους του πιστού λαού της επαρχίας Χελμ και Ποντλάσκια.

Η περιοχή Χελμ και Ποντλάσκια (σημερινή νότιο-ανατολική Πολωνία), η οποία προ χιλίων ετών ε­δέχθη την ορθόδοξον πίστιν, πολλάκις υπέμεινε δυ­σχερείς περιστάσεις και διωγμούς υπό των αλλοθρή­σκων. Παρ’ όλα ταύτα πάντοτε διετήρησε την αφοσίωσιν εις τον Χριστόν και εις την Αγίαν Εκκλησίαν, δια πρεσβειών της Θεοτόκου, η οποία εδώρησε εις την επαρχίαν Χελμ την θαυματουργόν εικόνα της. Ακόμη και εις τας δυσκολοτέρας δοκιμασίας της πί­στεως, κατά τας οποίας εφαίνετο να σβήνη το φως της Ορθοδοξίας διεφύλαξεν αυτήν την αγίαν κληρονομίαν και παρακαταθήκη της πίστεως όπως την έλαβε απ’ τον Άγιο Βλαδίμηρο.

Αφού παρήλθαν λοιπόν οι φοβεροί διωγμοί και το μέγα σκότος, πάλιν η πίστις λαμπρύνεται, δια της αναδείξεως ομολογητών και μαρτύρων, οι οποίοι ι­διαιτέρως κατά τον εικοστόν αιώνα, επότισαν δια των μαρτυρικών αιμάτων αυτών την χώραν τους.

Το αποκορύφωμα των διωγμών της περιοχής Χελμ και Ποντλάσκια έλαβε χώραν το έτος 1944, και καθώς μαρτυρούν οι εντόπιοι του καιρού εκείνου: «Φοβερά και δυσχερή υπέστημεν από τους εχθρούς της πίστεως οι οποίοι επλημμύρισαν την περιοχή μας με ποταμούς αιμάτων και επυρπόλησαν τας οικίας μας. Κατ’ αυτάς δε τας ημέρας ορισμένοι έλαβον μαρτυρικόν στέφανον, αφιερώσαντες την καρδιάν τους και την πίστιν τους εις τον Θεόν και τον πλησίον τους».

Δια των μαρτυρικών τους αιμάτων και πρεσβειών ενισχύεται η σημερινή εκκλησιαστική μας κοινότης και εμείς διατηρούμε την μνήμην του μαρτυρίου τους, συμφώνως με την κατά το έτος 1944 μαρτυρίαν του το­πικού Ιεράρχου Ιλαρίωνος, ο οποίος είπε: «Εγώ ελ­πίζω ακραδάντως, ότι πολλούς από τους μαρτυρήσαντας ιερείς της επαρχίας μου, η Εκκλησία θα κατατά­ξη εις τον χορόν των Αγίων». Κατά τους πεντήκοντα μεσολαβήσαντας χρόνους ήταν αδύνατον να γίνη η αγιοποίησίς των, εξ αιτίας των μη ευνοϊκών προς τού­το περιστάσεων. Εν τούτοις η μνήμη αυτών παρέμεινε ζωντανή εις τον λαόν της περιοχής, μέχρις ότου η Ορθόδοξος τοπική Εκκλησία, επί τη βάσει ερευνών και στοιχείων ειδικής επιτροπής, απεφάσισε:

1. Καθορίζεται η σύναξις των Αγίων Μαρτύρων και ομολογητών της επαρχίας Χελμ και Ποντλάσκια, την πρώτην Κυριακήν του μηνός Ιουνίου.

2. Κατατάσσονται εις τον χορόν των Αγίων:

α) Ο Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Μαρτίς (μαρτυρήσας εις το χωρίον Τερατίν την 4ην Μαΐου 1945).

β) Ο Πρωθιερεύς Παύλος Σβάικο και η πρεσβυτέ­ρα του Ιωάννα (μαρτυρήσαντες εις το χωρίον Γκραμπόβιετς την 28ην Αυγούστου 1943).

γ) Ο Ιερεύς Νικόλαος Χολτς (μαρτυρήσας εις Νοβοσιόλκι, την 2αν Απριλίου 1944).

δ) Ο Ιερεύς Λέων Κορόμπτσουκ (μαρτυρήσας εις Λάσκοφ την ΙΟην Μαρτίου 1944).

ε) Ο Ιερεύς Πέτρος Οχρίσκο (μαρτυρήσας εις Τσαρτόβιετς την ΙΟην Απριλίου 1944).

στ) Ο Ιερεύς Σέργιος Ζαχάρτσκουκ (μαρτυρήσας εις Νάμπρουζ την 6ην Μαΐου 1943).

ζ) Ο Μοναχός Ιγνάτιος (μαρτυρήσας εις την Μο­νήν του Αγίου Ονουφρίου εις Γιαμπλέτσνα, την 10ην Αυγούστου 1942).

3. Να συνταχθούν Απολυτίκιον, Κοντάκιον και μεγαλυνάριον των ανωτέρω Αγίων, ενώ η Ασματική Α­κολουθία του ευρίσκεται εις το Μηναίον των Μαρ­τύρων.

4. Να τιμηθούν όσα άγια λείψανα αυτών ευρέθησαν και να αγιογραφηθή η Εικόνα αυτών.

5. Να ενημερωθούν τα ομόδοξα Πατριαρχεία και οι αυτοκέφαλοι Εκκλησίες.
Δια πρεσβειών πάντων των εν Χελμ και Ποντλάσκ μαρτυρησάντων Αγίων, οι οποίοι παρίστανται εμπρός εις τον θρόνον του Υψίστου, ικετεύοντες Αυτόν υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του πιστού λαού της πατρίδος των, είθε ο Κύριος να ενισχύση την πίστιν μας και να μας δώση πλουσίαν την ευλογίαν Του. Α­μήν.

† Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σάββας,
Αρχιεπίσκοπος Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας.

† Σεβασμιώτατος Σίμων,
Αρχιεπίσκοπος Λοτς και Πόζναν.

† Σεβασμιώτατος Αδάμ,
Αρχιεπίσκοπος Πσέμισλ και Σάνοκ.

† Σεβασμιώτατος Ιερεμίας,
Αρχιεπίσκοπος Βρότσλαβ και Στσέτσιν.

† Σεβασμιώτατος Άβελ,
Αρχιεπίσκοπος Λούμπλιν και Χελμ.

† Θεοφιλέστατος Μύρων, Επίσκοπος Χαϊνούβκα.

† Θεοφιλέστατος Ιάκωβος,
Επίσκοπος Μπιαλύστοκ και Γκντανσκ.
† Θεοφιλέστατος Γρηγόριος, Επίσκοπος Μπιέλσκι.

Εν Λούμπλιν της 20η Μαρτίου 2003

Εκδόσεις: Ορθόδοξος Κυψέλη Θεσσαλονίκη

Πηγή:

http://www.impantokratoros.gr/9A4E2737.el.aspx

Video: The Relics of Saint Herman of Alaska, USA (+1836) – Valaam Press, 2006

http://alaskaofmyheart.wordpress.com

ALASKA OF MY HEART

alaska fdfe

stherman

The Relics of Saint Herman of Alaska, USA (+1836)

Valaam Press, 2006

Ο Άγιος ερημίτης Μέινραντ (St Meinrad) του Einsiedeln της Ελβετίας και το θαυματουργικό Ορθόδοξο Άγαλμα της Παναγίας (+861)

http://orthodox-synaxarion.blogspot.com

ORTHODOX SYNAXARION

Einsiedeln, Ελβετία

Το θαυματουργικό Άγαλμα της Παναγίας που έδωσε στον Άγιο Μέινραντ (St Meinrad) η ηγουμένη Hildegarde από τη Μονή της Ζυρίχης

Ο Άγιος ερημίτης Μέινραντ (St Meinrad) του Einsiedeln της Ελβετίας και το θαυματουργικό Ορθόδοξο Άγαλμα της Παναγίας (+861)

Ο Άγιος Μέινραντ (St Meinrad) ο οποίος είναι γνωστός ως “Μάρτυρας της Φιλοξενίας” ήταν ένας Ορθόδοξος ερημίτης της Ελβετίας και έζησε τον 9ο αιώνα, όταν ολόκληρη η Δυτική Ευρώπη ήταν Ορθόδοξη.

Ο Άγιος Μέινραντ (St Meinrad) γεννήθηκε το 797 στην Ελβετία, στην οικογένεια των Κόμηδων του Hohenzollern και εκπαιδεύτηκε στο σχολείο της Μονής της Νήσου Reichenau, ενός νησιού στη λίμνη Constance της Ελβετίας, κοντά στους συγγενείς του, τους Βενεδεκτίνους Μοναχούς Hatto και Erlebald. Εκεί έγινε μοναχός και χειροτονήθηκε ιερέας.

Μετά από μερικά χρόνια, γύρω στο 829, έγινε ερημίτης, πέρνωντας μαζί του ένα θαυματουργικό Άγαλμα της Παναγίας το οποίο του είχε δώσει η ηγουμένη Hildegarde του Μοναστηριού της Ζυρίχης.

Επειδή πολλοί άνθρωποι τον αναζητούσαν, το 835 κατέφυγε σε ένα ερημητήριο στο δάσος του Einsiedeln της Ελβετίας. Εμπνευσμένος από τους Πατέρες της Ερήμου, ο Άγιος Μέινραντ (St Meinrad) έκανε αυστηρή άσκηση. Τα δώρα που του είχαν δώσει οι προσκυνητές τα έδωσε στους φτωχούς. Σκοτώθηκε το 861 από τους κλέφτες Ρίτσαρντ και Πέτρο που ήθελαν τους θησαυρούς που οι προσκυνητές του είχαν δώσει.

Κατά τα επόμενα ογδόντα χρόνια στη Σκήτη του έζησαν πολλοί ερημίτες. Ένας από αυτούς, ονομάστηκε Eberhard και έχτισε ένα μοναστήρι, όπου έγινε ο πρώτος ηγούμενός του. Ο Άγιος Μέινραντ (St Meinrad) αρχικά θάφτηκε στο Reichenau, αλλά τα Ι. Λείψανά του επιστράφηκαν στον Einsiedel το 1029.

Η εορτή του είναι 21 Ιανουαρίου.

Πηγή:

Wikipedia