ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΟΥΑΛΙΑΣ – ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ & ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΠΡΩΗΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ & ΣΤΙΧΟΥΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ROCK ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

https://saintsofmyheart.wordpress.com

http://synaxarionhagiology.blogspot.com

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

http://irelandandbritishisles.wordpress.com

http://athensofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

SYNAXARION – HAGIOLOGY

GREAT BRITAIN OF MY HEART

IRELAND & BRITISH ISLES

ATHENS OF MY HEART

Wales

Ουαλία, Μ. Βρεττανία

St_Melangell_of_Wales

Αγία Melangell, Παρθένος, Ηγουμένη στην Ουαλία († 641)

Wales Sign 2.jpg

Welcome-to-Wales-Banner

Άγιοι της Ουαλίας

Απολυτίκιο & Μεγαλυνάρια

από

τον Ιωάννη Τσιλιμιγκάκη

πρώην τραγουδιστή & στιχουργό ελληνικού Rock συγκροτήματος

Ἀπολυτίκιον

Ἀσκητῶν καὶ Μαρτύρων χοροὶ ἀθροίσθητε, τῶν ἐν τῇ γῇ Οὐαλίας διαλαμψάντων πιστῶς, καὶ πρεσβείαν τῷ Κυρίῳ νῦν ποιήσατε, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς, τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, δι’ ἄκραν φιλανθρωπίαν, καὶ οἰκήτορας Βασιλείας, τῆς οὐρανίου ἀναδείξῃ ἡμᾶς.

Μεγαλυνάρια

Τοὺς τροπαιοφόρους ἐν ἀθληταῖς, καὶ σημειοφόρους, καὶ ὁσίους ἐν ἀσκηταῖς, πολιτευσαμένους, ἐν γῇ τῆς Οὐαλίας, ἐν πίστει συνελθόντες, δεῦτε ὑμνήσωμεν.

Τοὺς μαρτυρηθέντας δι’ ἀρετῆς, καὶ καταλιπόντας, ὑποτύπωσιν βιοτῆς, μάρτυρας ὁσίους, καὶ ἱεραποστόλους, προστάτας Οὐαλίας, πάντες τιμάτωσαν.

Τοὺς καθοπλισθέντας διὰ Σταυροῦ, καὶ τὸ τῆς εἰρήνης, εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ Οὐαλίᾳ, κηρύξαντας ἐμφρόνως, ὑμνήσωμεν προφρόνως, πάντες φιλέορτοι.

Ἔμψυχα κειμήλια καὶ σεπτά, Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Οὐαλίας τοὺς θησαυρούς, τοὺς ἐν τῶν Ἁγίων, τῇ Νήσῳ τεθαμμένους, Ἁγίους δισμυρίους, ὕμνοις τιμήσωμεν.

Σκίρτα Οὐαλία πανευλαβῶς, καὶ θερμῶς δυσώπει, τὸν Παντάνακτα καὶ Θεόν, ὅπως ταῖς πρεσβείαις, τῶν σὲ εὐλογησάντων, Ἁγίων ἐκ τοῦ πλάνου, ἡμᾶς ἐξέληται.

Martyr_Winifreda2

Αγία Παρθενομάρτυς Winifred της Ουαλίας († 650)

Teilo_Wales

Άγιος Teilo (Dillon), Επίσκοπος Llandaf της Ουαλίας († 6ος αι.)

Tydfil_Wales

Αγία Μάρτυς Tydfil της Ουαλίας († 480)

Dyfrig_Wales

Άγιος Dyfrig, Αρχιεπίσκοπος Caerleon της Ουαλίας († 545)

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Άγιος Twrog της Ουαλίας († 6ος αι.)

St_Kenneth_KILKENNY

Άγιος Cynedd (Kenneth), Ερημίτης, Ομολογητής του Gower της Ουαλίας († 6ος αι.)

Gwrnerth_and_Llywelyn

Άγιοι Gwrnerth & Llywelyn, Μοναχοί της Νήσου Bardsey Ουαλίας († 6ος αι.)

Cadoc_of_Llancarvan.jpg

Άγιος Cadoc του Llancarvan, Ουαλίας, Ιερομόναχος, μάρτυς († 592)

GwynllwOfWalesThePenitentKing.jpg

Άγιος Gwynllw (Gundleus) ο Μετανοών Βασιλέας και Ερημίτης της Ουαλίας († 523)

Daniel_of_Bangor

Άγιος Deiniol (Δανιήλ), Επίσκοπος του Bangor της Ουαλίας († 545)

Maudetus

Άγιος Mawes (Maudetus, Maudez) Μοναχός, Ερημίτης της Ουαλίας († 6ος αι.)

Tyssilio

Άγιος Tyssilio της Ουαλίας, Πρίγκηπας και Ηγούμενος (†640)

Cadfarch_Wales.jpg

Άγιος Cadfarch της Ουαλίας, Ιδρυτής τοπικών Εκκλησιών († 6ος αι.)

THE VIRGIN MARY – THE ORTHODOX FAITH

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

SYNAXARION-HAGIOLOGY

Canada-.png

ok hhh

The Virgin Mary

The Virgin Mary is the woman God chose to bear His Son in this world. The Orthodox believe in the ever-virginity of Mary. Since God chose her to manifest His presence among men, she is called, ” All Holy” and the bridge between God and man. For this reason, she is highly praised and venerated in the Orthodox Church. The Orthodox always pray to the Virgin Mary, beseeching her to intercede for us to God. The Orthodox do not worship the Virgin Mary-worship is do to God alone. The Orthodox make a distinction between worship and intercessory prayer. Just as we ask other people to pray for us, we ask the Virgin Mary, for she has found favor in God’s eyes and has a very unique relationship with God, to pray (intercede) for us. It should be noted that the Virgin Mary and all the saints are ceaselessly praying for all of us.

Source:

http://www.orthodoxphotos.com

http://www.orthodoxphotos.com/readings/Orthodox_Church/The_Virgin_Mary.shtml

ORTHODOX PHOTOS

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ, ΡΩΣΙΑ (+1906): ΟΤΑΝ ΝΙΩΘΕΙΣ ΘΛΙΨΗ & ΜΟΝΑΞΙΑ

https://saintsofmyheart.wordpress.com

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

SYNAXARION-HAGIOLOGY

SAINTS OF MY HEART

Colour field by Goff Kitsawad

Ἔγραφε ὁ Ἁγ. Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης (+1906):

«Ὅταν προσεύχεσαι μόνος σου καί νοιώθης θλιμμένος ἤ ἡ μοναξιά σου σέ στενοχωρῆ καί σέ ἀποκαρδιώνη, νά γνωρίζης πώς ὁ Τριαδικός Θεός σέ παρακολουθεῖ μέ μάτια λαμπρότερα καί φωτεινότερα ἀπ᾽ τόν ἥλιο. Τό ἴδιο κάνει καί ὁ φύλακας ἄγγελός σου, ὅλοι οἱ ἄγγελοι καί οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ. Νά τό πιστεύης ἀπόλυτα αὐτό. Γιατί ὅλοι τους εἶναι ἑνωμένοι μέ τό Θεό· ὅπου εἶναι ὁ Θεός εἶναι καί αὐτοί μαζί. Ὅπου βρίσκεται ὁ ἥλιος, ἐκεῖ κατευθύνονται ὅλες οἱ ἀκτῖνες».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ἁγιολογία

ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Σταμάτα 2013

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ (+1906) ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΙΑ & ΤΑ ΚΑΝΤΗΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ & ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

https://saintsofmyheart.wordpress.com

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

SYNAXARION-HAGIOLOGY

SAINTS OF MY HEART

Pink Clouds in Norway - Photography by Daniel bit.ly-drnub #norway #lofoten #landscapephotography

Ἔγραφε ὁ Ἁγ. Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης (+1906):

«Στόν Κύριο, τήν Παναγία μας ἤ σέ κάποιον ἄγγελο ἤ ἅγιο προσφέρω ἕνα ὑλικό φῶς [κεριά, καντήλια], ὥστε ἐκεῖνοι νά μοῦ χαρίσουν μέ τίς προσευχές τους τό φῶς τῆς χάριτός Του, φῶς πνευματικό· νά μέ ὁδηγήσουν μακρυά ἀπ᾽ τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας, μέσα στό φῶς τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀρετῶν. Προσφέρω ὑλική φωτιά, ὥστε ν᾽ ἀνάψη στήν καρδιά μου τό πῦρ τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά ἐξαφανίση ἀπ᾽ τήν ἄθλια καρδιά μου τή φωτιά τῶν παθῶν. Προσφέρω φῶς μέ τήν ἐπιθυμία νά γίνω φῶς ὁ ἴδιος, νά θερμαίνω καί νά φωτίζω ὅλους ὅσοι βρίσκονται μέσα στό ναό. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἀνάβω κεριά μπροστά στίς εἰκόνες. Αὐτές τίς σκέψεις ἔχω ὅταν ἀνάβω κεριά στό μανουάλι. Ὁμολογῶ ὅτι βάζω τά κεριά μπροστά στίς εἰκόνες μέ τήν ἐλπίδα πώς θά λάβω πνευματική εὐλογία ἀπ᾽ τά ἅγια καί πανάγια πρόσωπα, πού εἰκονίζονται σ᾽ αὐτές. Ὁμολογῶ τήν πνευματική μου αὐτή ἐπιθυμία πρός τό κέρδος. Ὑπάρχει ὁ νόμος τῆς ἀνταποδόσεως· νά περιμένης δῶρο στό δῶρο. “Ἐν ὧ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν”(Μθ 7, 2), εἶπε ὁ Κύριος».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ἁγιολογία

ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Σταμάτα 2013

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

A DIALOGUE WITH BLESSED FR. EPIPHANIOS THEODOROPOULOS OF ATHENS, GREECE (+1989) & AN ATHEIST

http://atheistsmetorthodoxy.wordpress.com

ATHEISTS MET ORTHODOXY

Godafoss by Raúl García.jpg

http://athensofmyheart.wordpress.com

ATHENS OF MY HEART

One morning, the Father Epiphanios Theodoropoulos was in a conversation with 2-3 visitors at his home. One of them was an ideological atheist and a communist.  Suddenly, someone from outside came rushing in, and informed them that the city of Athens had been flooded with photographs of Mao Tse Tung, with the inscription “Glory to the great Mao”. It was the day that the Chinese dictator had died.

Father Epiphanios: That’s the way things are, my child.  Atheists do not exist.  Only idolaters exist, who take down Christ from His throne and in His place they enthrone their own idols.  We say: “Glory be to the Father and the Son and the Holy Spirit”.  They say: “Glory to the great Mao”.  You pick and choose which one you prefer.

Atheist: You also choose your drug, grandpa. The only difference is, that you call it Christ, others call it Buddha, etc. etc…

Fr. Epiphanios: My child, Christ is not a drug. Christ is the Creator of the entire universe. He is the one Who governs everything wisely, from the multitudes of infinite galaxies, down to the minutest particles of the microcosm. He has given life to all of us.  He is the One Who brought you into this world and has bestowed you with so much freedom, that you can actually doubt Him, and even deny Him.

Atheist: Grandpa, its your right to believe in all of those things.  But that doesn’t mean they are true.  Do you have any proofs?

Fr. Epiphanios: You think all of this is just a fairy tale, don’t you?

Atheist: Naturally.

Fr. Epiphanios: Do you have any proof that it is a fairy tale? Can you prove that what I believe is false?

Atheist: ……………….

Fr. Epiphanios: You didn’t reply, because you don’t have any proof either.  Which means, you believe they are fairy tales.  I spoke to you of believing, when I referred to God; you, however, although rejecting my belief, essentially believe in your faithlessness, since you cannot back it up with proofs either. However, I must tell you that my belief is not something “out of the blue”; There are certain supernatural events, upon which it is founded.

Atheist: Just a minute! Since we are talking about believing, what would you say to Muslims or Buddhists for example?  Because they also talk about believing. And they too have high moral standards.  Why is your belief better than theirs?

Fr. Epiphanios: So! The criterion of the truth is supposedly judged by this question of yours?  Because the truth is most certainly one; truths cannot be many in number. The thing is, who is the possessor of the truth? That is the major question. Hence, it is not a matter of a better or worse belief! It is a matter of the only true belief!

I agree, that other beliefs also have moral teachings. Naturally, Christianity’s moral teachings are incomparably superior. But, we do not believe in Christ because of His moral teachings. Or for His prompting to “Love one another”, or for His sermons on peace and justice, freedom and equality. We believe in Christ, because His presence on earth was accompanied by supernatural events, which was a sign that He is God.

Atheist: Look, I also admit that Christ was an important philosopher and a great revolutionary, but let’s not make Him a god now……

Fr. Epiphanios: My dear child!  All the great disbelievers in history were snagged by that detail.  The fishbone that stuck in their throat, which they just couldn’t swallow, was exactly that:  That Christ is also God.

Many of them were willing to say to God: “Don’t tell anyone that You are God incarnate; Just say that You’re an ordinary human, and we shall be more than ready to deify you. Why do You want to be an incarnate God, and not a deified human?  We are willing to glorify You, to proclaim You as the greatest among men, the holiest, the most ethical, the noblest, the unsurpassable, the one and only, the unprecedented…  Isn’t that enough for You ?

Ernest Renan –he was the head of the chorus of deniers- thunders out the following, with regard to Christ: “For tens of thousands of years, the world shall be uplifted through You”, and “You are the cornerstone of mankind; if one were to wrench Your name away from this world, it would be like shattering its foundations” and “the aeons shall proclaim that amongst the sons of men, never was there born anyone that could surpass You”.  But this is where Renan and his likes stop. Their very next phrase is: “But a God, You are not!”

And those poor wretches cannot perceive that all of these things constitute an indescribable tragedy!  Their dilemma is inevitably relentless: Either Christ is an incarnate God, in which case, He is indeed, only then, the most ethical, the holiest and noblest personage of mankind, or, He is not an incarnate God, in which case, He cannot possibly be any of these. In fact, if Christ is not God, then we are talking about the most horrible, the most atrocious and the most despicable existence in the history of mankind.

Atheist: What did you just say?

Fr. Epiphanios: Exactly what you heard!  It may be a weighty statement, but it is absolutely true. And I will tell you why.

Let me ask: What did all the truly great men say about themselves, or what opinion did they have of themselves ?

The “wisest of all men”, Socrates, proclaimed that “I came to know one thing: that I know nothing”.

All the important men in the Old and New Testament, from Abraham and Moses, through to John the Baptist and the Apostle Paul, characterized themselves as “earth and ashes”, “wretches”, “monstrosities”, etc…. [1]

But, strangely enough, Jesus’ attitude is quite the opposite!  And I say strangely enough, because it would have been natural and logical for Him to have a similar attitude. In fact, being far superior and surpassing all others, He should have had an even lower and humbler opinion of Himself [2].  Ethically more perfect than any other, He should have surpassed everyone and anyone in self-reproach and humility, from the moment of the world’s Creation to the end of Time.

But, the exact opposite is observed!

First of all, He proclaims that He is sinless: “Who among you shall check Me for sin?” (John, 8:46). “The lord of this world is coming, and he can find nothing in Me.”  (John, 14: 30)

He also pronounces very high ideas of Himself: “I am the light of the world” (John, 8, 12);  “I am the path and the truth and the life”  (John, 14: 6).

But, apart from these, He also projects demands of absolute dedication to His Person.  He even penetrates the holiest of man’s relationships, and says: “Whomsoever loves their father or mother more than Me, is not worthy of Me. and whomsoever loves their son or daughter more than me is not worthy of me” (Matthew, 10: 37).  “I came to turn man away, against his father, and the daughter against her mother and the daughter-in-law against her mother-in-law” (Matthew, 10: 35).  He even demands a life and a death of martyrdom from His disciples: “They shall deliver you to councils and flog you in their synagogues; and you shall be dragged before leaders and kings for My sake…. And brother shall deliver his brother to death and the father his son, and the children shall revolt against their parents and shall put them to death…. And you shall be hated by everyone, for my namesake…. And he that shall endure to the end, he shall be saved…. Do not fear those who destroy the body….. Whomsoever shall deny Me before mankind, I too shall deny him…. Whomsoever has forfeited his soul for My sake, shall recover it” (Matthew, 10: 17 onward).

And now I ask you:  Has anyone ever dared to demand for himself the love of mankind, forsaking their very life? Has anyone ever dared to proclaim his absolute sinlessness?  Has anyone ever dared to utter the words: “I am the truth”? (John, 14: 6)  No-one, and nowhere!  Only a God can do that. Can you imagine your Marx uttering things like that?  They would take him for a lunatic and nobody would be willing to follow him!

Now, just consider, how many people sacrificed everything for Christ’s sake, even their very life, having believed in the veracity of His words regarding Himself!  If His proclamations about Himself were false, Jesus would have been the most despicable character in history, for having led so many people to such a huge sacrifice!  What ordinary man – no matter how great, how important, how wise he may be – would deserve such a tremendous offer and sacrifice?  Well?  No-one!  Not unless he were God!

In other words: Any ordinary man that would demand such a sacrifice from his followers would have been the most loathsome person in history.  Christ, however, both demanded it, and achieved it. Yet, despite this ‘achievement’, He was proclaimed by the very deniers of His divinity as the noblest and holiest figure in history.  So, either the deniers are being illogical when they proclaim this most loathsome figure as “holiest”, or, in order to avoid any illogicality, and to rationalize the co-existence of Christ’s demands and His holiness, they must concede to accepting that Christ continues to remain the noblest and holiest figure in mankind, but, only under the condition that He is also God!  Otherwise, as we said, He would be, not the holiest, but the most loathsome figure in history, being the cause of the greatest sacrifice of all ages, and in the name of a lie!  Thus, Christ’s divinity is proved by His very deniers, on the basis of those very characterizations of His person!

Atheist: What you just said is really very impressive, but it is nothing but speculation. Do you have any historical facts that would confirm His Divinity?

Fr. Epiphanios: I told you at the beginning, that the proofs of His Divinity are the supernatural events that took place while He was here on earth.  Christ did not rest on the proclamation of the above truths alone; He certified His statements with miracles as well.  He made blind people see and cripples walk; He satisfied the hunger of five thousand men and manifold numbers of women and children with only two fish and five loaves of bread; He commanded the elements of nature and they obeyed; He resurrected the dead, amongst which was Lazarus, four days after his death. But the most astounding of all his miracles was His own Resurrection.

The entire edifice of Christianity is supported on the event of the Resurrection.  This is not my speculation. The Apostle Paul said it: “If Christ had not risen (from the dead), our faith would be futile”. (Corinthians I, 15: 17).  If Christ is not resurrected, then everything collapses. But Christ was resurrected, which means He is the Lord of life and death, therefore God.

Atheist: Did you see all of this?  How can you believe it?

Fr. Epiphanios: No, I didn’t see any of it, but others did: the Apostles. They in turn made this known to others, and they actually “signed” their testimony with their own blood. And, as everyone acknowledges, a testimony of one’s life is the supreme form of testimony.

Why don’t you likewise bring me someone, who will tell me that Marx died and was resurrected, and that he is willing to sacrifice his life in order to testify it?  I, as an honest man, will believe him.

Atheist: I will tell you. Thousands of communists were tortured and died for their ideology.  Why don’t you embrace communism in the same way?

Fr. Epiphanios: You said it yourself.  Communists died for their ideology. They didn’t die for real events.  In an ideology, it is very easy for deception to seep through; and because it is a characteristic of the human soul to sacrifice itself for something it believes in, this explains why so many communists died for their ideology. But that doesn’t compel us to accept this ideology as something true.

It is one thing to die for ideas, and another to die for events.  The Apostles didn’t die for any ideas.  Not even for the “Love one another”, or any of the other moral teachings of Christianity. The Apostles died for their testimony of supernatural events. And when we say ‘event’, we mean that which is captured by our physical senses, and is comprehended through them.

The Apostles suffered martyrdom for “that which they heard”, “that which they saw with their own eyes”, “that which they observed and their hands touched”  (John I, 1) [3]

Just like the clever speculation by Pascal, we say that one of the three following things happened to the Apostles: either they were deceived, or, they deceived us, or, they told us the truth.

Let’s take the first case.  It is not possible for the Apostles to have been deceived, because everything that they reported, was not reported to them by others.They themselves were eye and ear witnesses of all those things. Besides, none of them were imaginative characters, nor did they have any psychological inclination that made them accept the event of the Resurrection.  Quite the contrary – they were terribly distrustful.  The Gospels are extremely revealing, in their narrations of their spiritual dispositions: they even disbelieved the reassurances that some people had actually seen Him, resurrected.

And one other thing. What were the Apostles, before Christ called them?  Were they perhaps ambitious politicians or visionaries of philosophical and social systems, who were longing to conquer mankind and thus satisfy their fantasies?  Not at all.  They were illiterate fishermen. The only thing that interested them was to catch a few fish to feed their families.  That is why, even after the Lord’s Crucifixion, and despite everything that they had heard and seen, they returned to their fishing boats and their nets. In other words, there was not a single trace of disposition in these men for the things that were to follow.  It was only after the day of the Pentecost, “when they received strength from on high”, that they became the teachers of the universe.

The second case:  Did they deceive us?  Did they lie to us?  But then, why would they deceive us?  What would they gain by lying?  Was it money? Was it status?  Was it glory?  For someone to tell a lie, he must be expecting some sort of gain.  The Apostles though, by preaching Christ – and in fact Christ crucified and resurrected – the only things that they secured for themselves were: hardships, labours, lashings, stonings, shipwrecks, hunger, thirst, nakedness, attacks from robbers, beatings, incarcerations and finally, death.  And all this, for a lie?  It would be undoubtedly foolish for anyone to even consider it.

Consequently, the Apostles were neither deceived, nor did they deceive us. This leaves us with the third choice: that they told us the truth.

I should also stress something else here:  The Evangelists are the only ones who recorded true historical events. They describe the events, and only the events. They do not resort to any personal judgments.  They praise no-one, and they criticize no-one.  They make no attempt to exaggerate an event, nor eliminate or underestimate another.  They let the events speak for themselves.

Atheist: Are you excluding the possibility that in Christ’s case, it was just an incident of apparent death?  The other day, the newspapers had written about someone in India whom they buried and three days later they exhumed him and he was still alive.

Fr. Epiphanios: My poor child!  I will recall the words of the blessed Augustine again:  “O faithless ones, you are not actually mistrustful; indeed, you are the most gullible of all.  You accept the most improbable things, and the most irrational, the most contradictory, in order to deny a miracle!”

No, my child. It was not a case of apparent death with Christ. First of all, we have the testimony of the Roman centurion, who reassured Pilate that Christ’s death was a certainty.

Then, our Gospel informs us that on the same day of His Resurrection, the Lord was seen talking with two of His disciples, walking towards Emmaus, which was more than ten kilometers away from Jerusalem.

Can you imagine someone, who could go through all the tortures that Christ underwent, and three days after His “apparent death”, spring back again?  If anything, he would have to be fed chicken soup for forty days, in order to be able to open his eyes, let alone walk and talk as though nothing had happened!

As for the Hindu, bring him here to be flogged with a scourge – do you know what a scourge is? It is a whip, whose lashes each have a lead chunk or a piece of broken bone or sharp nails attached to their end – bring him here, so we can flog him, then force a crown of thorns on his head, crucify him, give him bile and vinegar to drink, then pierce his side with a spear, put him in a tomb, and then, if he comes back from the dead, then we can talk.

Atheist: Even so, but all the testimonies that you have invoked belong to Christ’s Disciples.  Is there any testimony on this matter, that doesn’t come from the circle of His Disciples?  Are there any historians for example, who can certify Christ’s Resurrection?  If so, then I will also believe what you say.

Fr. Epiphanios: You poor child!  You don’t know what you’re saying now!  If there had been such historians who had witnessed Christ resurrected, they would have been compelled to believe in His Resurrection and would have recorded it as believers, in which case, you would again have rejected their testimony, just like you rejected Peter’s testimony, John’s testimony, etc.  How can it be possible, for someone to actually witness the Resurrection and yet, NOT become a Christian?  You are asking for a roasted fowl, on a waxen skewer, that also sings!  It just can’t be done !

I will remind you though – because you are asking for historians – of what I said earlier: that the only true historians are the Apostles.

Nevertheless, we do have testimony of the kind that you want; and it is by someone who didn’t belong to the circle of His Disciples: it was Paul.  Paul not only wasn’t a Disciple of Christ, he actually persecuted Christ’s Church relentlessly.

Atheist: They say that Paul suffered from sunstroke and that it was the cause of his hallucination.

Fr. Epiphanios: My child, if Paul was hallucinating, the thing that would have come to the surface, would have been his subconscious.  And in Paul’s subconscious, the Patriarchs and the Prophets would have been top ranking.  He would have hallucinated about Abraham, and Jacob and Moses, and not Jesus, whom he considered a rabble-rouser and a fraud!

Can you imagine a faithful old granny seeing Buddha or Jupiter in her dream or delirium?  She would most probably see Saint Nicholas or Saint Barbara, because she believes in them.

One more thing. With Paul, we have –as Papini notes- the following miraculous phenomena:  First of all, the abruptness of his conversion. Straight from faithlessness to faith. With no intermediate preparatory stage.  Secondly, the steadfastness of his faith. No wavering, no doubts.  And thirdly, his faith lasted for a whole lifetime.  Do you believe that all these things can occur after a case of sunstroke?  They can in no way be attributed to such a cause.  If you can explain how, then explain it.  If you can’t, then you must admit the miracle.  And you must know that for a man of his time, Paul was exceptionally well-educated. He was not your average little person, who was totally clueless.

I will also add something else.  We today, my child, are living in an exceptional era. We are living the miracle of Christ’s Church.

When Christ said of His Church that “the gates of Hades shall not overpower Her” (Matthew 16:18), His followers were very few in number. Almost two thousand years have passed, since that day. Empires vanished, philosophical systems were forgotten, world theories collapsed. But Christ’s Church remains indestructible, despite the continuous and dramatic persecutions it has undergone. Isn’t that a miracle?

And one final thing.  In Luke’s Gospel it says that when the Holy Mother visited Elizabeth (the Baptist’s mother) after the Annunciation, she was greeted with the words: “blessed are you amongst women”.  And the Holy Mother replied as follows: “My heart magnifies the Lord. Behold, from this moment on, all generations shall call me blessed” (a’ 48).

What was the Holy Mother at that time?  She was just an obscure daughter of Nazareth. How many knew her?  And yet, since that day, empresses have been forgotten, distinguished women’s names have been extinguished, the mothers and wives of great generals went into oblivion. Who remembers, or even knows, Napoleon’s mother or Alexander the Great’s mother? Almost no-one.  But, millions of lips across every length and breadth of the world, throughout the ages, venerate that humble daughter of Nazareth, the “more precious than the Cherubim and incomparably more glorious than the Seraphim”.  Are we, or aren’t we –the people of the twentieth century– living in this day and age the verification of those words of the Holy Mother?

The exact same things are observed in a “secondary” prophecy of Christ:  While He was staying at the house of Simon the leper, a woman came to Him and poured her expensive fragrant oil over His head. Christ commented: “Amen, verily I say to you, that wherever this gospel will be preached in the world, it will also mention what this woman did, in her memory” (Matthew, 26: 13).  Now, how large was His circle of followers at the time, so that one could say that they outdid themselves in order that their Master’s prophecy be fulfilled?  Especially a prophecy such as this one, which, by today’s world standards, is of no importance to most people.

Are they or aren’t they miracles?  If you can, explain them.   But if you can’t, then admit them as such.

Atheist: I have to admit that your arguments are pretty solid. But I would like to ask you one more thing:  Don’t you think that Christ left His work unfinished?  That is, unless He deserted us.  I can’t imagine a God that would remain indifferent to mankind’s suffering.  We are down here toiling, while He, up there, remains apathetic.

Fr. Epiphanios: No, my child.  You aren’t right. Christ did not leave His work unfinished.  On the contrary, He is the one unique case in history where a person has the certainty that His mission was accomplished, and had nothing further to do or to say.

Even the greatest of philosophers, Socrates, who discussed and taught during his whole lifetime, and towards the end composed an intricate “Apology”, would have even more to say, if he had lived.

Only Christ – in the time bracket of three years – taught what He had to teach, did what He had to do, and finally said (on the Cross): “It is finished”.  Another sample of His divine perfection and authority.

As for the abandonment that you mentioned, I can understand your concern.  Without Christ, the world would be a theatre of insanity.  Without Christ, you cannot explain anything: why are there sorrows, why injustices, why failures, why sicknesses, why, why, why…. Thousands of monumental “why”s.

Try to understand!  Man cannot approach all of these “why”s with his finite logic.  It is only through Christ that everything can be explained. All these trials merely precondition us for eternity. Perhaps then, we might be honored by the Lord with a reply to some of those “why”s.

It might be worthwhile, if I read you a beautiful poem* from Constantine Kallinikos’ collection “Laurels and Myrtles”, with the title “Questions”:

I asked a desert father of seventy years,

whose silver strands were blown by the wind:

Tell me o father, why, on this earth,

do the light and the dark inseparably move ?

And why must they – like twins – together sprout:

the thorn and the rose, the tear and the smile?

Why, in the loveliest part of the woodland green

have scorpions and vipers concealed their nests?

Why must it be, that the tender bud,

before unfolding its fragrant bloom,

be struck by a worm in the heart of its stem,

And left to die, like a shrivelled rag ?

Why are the plow, the seed and the hands

a must for the wheat, to become our bread?

Why must everything useful, noble, divine

always be purchased with tears and our blood,

while selfishness ever  rampantly reigns,

and lewdness is swallowing up the world?

And why, amongst such harmony around,

must tumult and disorder find their way?

The hermit replied, with his somber voice

and right arm pointing to the sky,

that there, beyond those clouds of gold,

the Almighty weaves a tapestry divine.

But since we are wanderers of the lower plane

We see nothing but the knots and strings below,

It is no wonder, why the mind sees wrong,

when it should always be thankful and give praise:

for the day will come, when Christians all,

with souls that ride the skies with wings,

will gaze atop God’s tapestry and see

how careful and orderly everything was!

My child, Christ never abandoned us.  He is forever with us, as a helper and a supporter, until the end of time.  But you will realize this, only when you become a conscientious member of His Church and be joined by Her Sacraments.

Source:

Counsels for Life – From the Life and Teachings of Father Epiphanios

Orthodox Kypseli Publications

Thessalonica GREECE, 2005

FR. SERGE KOTAR: SAINT JOHN MAXIMOVITCH OF SAN FRANCISCO, CA, USA (+1966)

http://usaofmyheart.wordpress.com

http://stjohnmaximovitchofsanfrancisco.wordpress.com

http://californiaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

ST JOHN MAXIMOVITCH OF SAN FRANCISCO

CALIFORNIA OF MY HEART

stock-photo-134377315

Saint John Maximovitch of San Francisco, CA, USA

by Fr. Serge Kotar

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ: ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΑΣ

https://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

france flf

Αγαπητοί, φίλοι!

Εύχομαι να σας βρίσκω καλά! 🙂

Όλοι μας έχουμε φωτογραφίες συγγενών και φίλων μας!

Και φωτογραφίες γεμάτες αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια!

Φωτογραφίες των αγαπημένων προσώπων μας!

Φωτογραφίες των φίλων μας! Φωτογραφίες με films… αλλά και φωτογραφίες ζωγραφικών πορτραίτων… από καλλιτέχνες σε όμορφους παιζόδρομους και πάρκα…!

Έτσι έχουμε και τις φωτογραφίες των Φίλων του Χριστού… πού είναι οι Άγιοί Του!

Φωτογραφίες τους με χρώματα ζωγραφικής…

αλλά και φωτογραφίες τους με σύγχρονα films…!

Αυτές οι φωτογραφίες των Αγίων είναι οι Ι. Εικόνες της Χριστιανικῆς Ορθόδοξης Εκκλησίας μας!

Η Αγ. Γραφή επιτρέπει την χρήση των Ι. Εικόνων!

Απαγορεύει μόνο τη λατρεία τους και λατρεία σημαίνει να λατρεύεις κάτι ως Θεό.

Επίσης, η τιμή των Εικόνων των Αγίων δεν είναι ειδωλολατρεία. Ειδωλολατρεία σημαίνει να λατρεύεις κάτι που είναι ψεύτικος θεός.

Ι. ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΓΡΑΦΗ:

-Αγάλματα αγγέλων Χερουβείμ και Σεραφείμ σε σκηνή μαρτυρίου: Εβρ 9:5, Εξ 25:17-21,

-Άγγελοι Χερουβείμ σε υφάσματα σκηνής μαρτυρίου: Εξ 26:31

-Σκιά Πέτρου (σκιά=εικόνα): Πρξ 5:15

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΙΩΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥΝ:

-Σουδάρια Παύλου: Πρξ 19:12

-Σκιά Πέτρου: Πρξ 5:15

-Ιμάτια Χριστού: Λκ 8:44-46

-Έλαιο/λάδι: Ιακ 5:14· Μρ 6:14

-Ράβδος Μωϋσή: Εξ 14:21&27

Ι. ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΓΙΩΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥΝ

-Ι. Λείψανο Προφ. Ελισαίου ανασταίνει νεκρό: Δ΄ [Β΄] Βασ 13:21

Αναφέρει στην Αγ. Γραφή:

“Ο Ελισαίος πέθανε και τον έθαψαν. Κάθε χρόνο, την άνοιξη, έμπαιναν στη χώρα Μωαβίτες επιδρομείς. Κάποτε, εκεί που έθαβαν έναν άνθρωπο, είδαν ξαφνικά μία ομάδα επιδρομέων· τότε έριξαν βιαστικά το πτώμα μέσα στόν τάφο του Ελισαίου κι έφυγαν. Μόλις όμως ήρθε σε επαφή με τα οστά του Ελισαίου ο νεκρός, ζωντάνεψε και στάθηκε στα πόδια του”(Β΄ Βασιλέων 13:20-21).

Η Αγ. Γραφή επιτρέπει την τιμητική προσκήνηση ανθρώπων και Αγγέλων από ανθρώπους

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ:

-Ο Χριστός λέει ότι θα βάλει τους απίστους να προσκυνήσουν τον Επίσκοπο της Φιλαδελφείας: Αποκ 3:9

-Ο Ιακώβ προσκυνεί τον Ησαύ: Γεν 33:3-7

-Οι αδελφοί του Ιωσήφ τον προσκηνούν: Γεν 42:6, Γεν 43:25, Γεν 43:27, Γεν 47:31, Γεν 48:12

-Ο Ιησούς του Ναυή προσκυνεί άγγελο: Ι. Ναυή 5:14

-Ο Βαλαάμ προσκυνεί άγγελο: Αριθμ 22:31

-Τιμητική προσκύνηση αγίων ανθρώπων:

Α΄ Βασ [Α΄ Σαμουήλ] 20:41, 24:9, 25:23, 25:41

Β΄ Βασ [Β΄ Σαμουήλ] 14:4, 14:22, 18:21, 18:28

Ρουθ 2:10

Όπως θαυματουργούν τά οστά (Ι. Λείψανα) των Αγίων έτσι θαυματουργούν και οι φωτογραφίες-Εικόνες τους και τα αντικείμενά τους όπως τα σουδάρια του Παύλου, η σκιά του Πέτρου (σκιά=εικόνα του ανθρώπου), τα ιμάτια του Χριστού μας, το λάδι μετά από προσευχή (Ιακωβου 5:14, Μαρκου 6:13).

Arcanum

Painters & strollers

 

Υπαίθριοι ζωγράφοι

με θεατές τα πουλιά στα κλαδιά

και μερικούς strollers

 

με μονόχρωμες ομπρέλλες

 

οι οποίες όλες μαζί

σχηματίζουν μια

πολύχρωμη εικόνα

 

στο γκρι του ουρανού…

 

με το άρωμα της βροχής

στην καρδιά του περαστικού…

 

αναρωτιουνται αν

“μπορούν τα βαθιά ποτάμια”(ερ 18, 14)

να πέσουν ως βροχή

 

βαθιά μεσ’ στην καρδιά…

 

εκει που τα χρώματα

του ουράνιου τόξου

 

αντικαθιστουνται με λέξεις

και σχηματίζουν προσευχές…!

Με αγάπη Χριστού,

Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΕΛΙΑΝΟΒΑ ΤΗΣ ΓΚΑΤΣΙΝΑ ΡΩΣΙΑΣ (+1932): “Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ” – Η ΑΓΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΗΓΟΡΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

SYNAXARION-HAGIOLOGY

flowers

m1

σάρωση0035

Αγία Μαρία Λελιάνοβα,

οσιομάρτυς μοναχή της Γκάτσινα Ρωσίας (+1932)

Ο Θεός της έδωσε το χάρισμα

να παρηγορεί τους θλιμμένους  & όσους έχουν κατάθλιψη

╰⊰¸¸.•¨*

Εορτή: 26 Ιανουαρίου, 4 Απριλίου & 17 Απριλίου

26 Μαρτίου Ανακομιδή Ι. Λειψάνων καί ανακήρυξη αγιότητος το 2007

7106_320.jpg

Στην πόλη Γκάτσινα, τριάντα μίλια περίπου μακριά από την Αγία Πετρούπολη, ζούσε πριν από την επανάσταση ή μοναχή Μαρία. Το κοσμικό της όνομα ήταν Λυδία Άλεξάντροβνα Λελιάνοβα. Νέα ακόμα, πριν από την επανάσταση του 1917, είχε προσβληθεί από τη νόσο του Πάρκινσον κι υπόφερε από εγκεφαλίτιδα. Αυτό προξένησε μια ακινησία σ’ ολόκληρο το σώμα της, πού νόμιζε κανείς πώς ήταν αλυσοδεμένο, ακίνητο. Το πρόσωπο της ήταν ωχρό, αναιμικό. Μπορούσε να μιλάει, αλλά με μισόκλειστο το στόμα της. Ή φωνή της έβγαινε ανάμεσα από τα δόντια της. Πρόφερε πολύ αργά τα λόγια της, κι ό ήχος τους είχε μια μονοτονία. Έτσι ανάπηρη πού ήταν, είχε απόλυτη ανάγκη από βοήθεια κι από αποκλειστική φροντίδα. Το παραμικρό άγγιγμα, της προξενούσε πόνο.

Ή αρρώστια αύτη πολύ συχνά συνοδεύεται από ψυχολογικές μεταβολές (εκνευρισμό, μια κουραστική επιμονή να επαναλαμβάνει στερεότυπες ερωτήσεις, να έχει υπερβολικές απαιτήσεις, να παρουσιάζει σημάδια γήρανσης κλπ.). Φυσική συνέπεια τέτοιων μεταβολών είναι οι άρρωστοι αυτοί να καταλήγουν συνήθως σε ψυχιατρεία. Ή μητέρα Μαρία όμως όχι μόνο δεν είχε αλλοιωθεί ψυχικά, αλλά φανέρωσε και κάποιες εξαιρετικές πτυχές της προσωπικότητας και τού χαρακτήρα της, πού είναι πολύ σπάνιες σε τέτοιους άρρωστους. Είχε πολύ μεγάλη πραότητα, ταπείνωση, υποταγή, αυτοσυγκέντρωση και δεν ήταν καθόλου απαιτητική. Ήταν αφοσιωμένη στην αδιάλειπτη προσευχή κι υπόμενε τη δύσκολη κατάσταση της χωρίς τον παραμικρό γογγυσμό.

Ως ανταπόδοση στη μεγάλη της ταπείνωση κι υπομονή ό Θεός την προίκισε μ’ ένα χάρισμα: να παρηγορεί τούς θλιμμένους. Άνθρωποι ξένοι κι εντελώς άγνωστοι πού αντιμετώπιζαν θλίψεις, απόγνωση και κατάθλιψη, άρχισαν να την επισκέπτονται και να συζητούν μαζί της. Κι όλοι έφευγαν από κοντά της παρηγορημένοι, ανακουφισμένοι. Ένιωθαν τη θλίψη μέσα τους να φωτίζεται, τούς φόβους τους να ξεπερνιούνται, την κατάθλιψη και την απόγνωση να εξαφανίζονται. Οι φήμες για τις αρετές της εξαιρετικής αυτής μοναχής διαδόθηκαν σταδιακά πολύ μακρύτερα από τα σύνορα της Γκάτσινα.

Ή μάτουσκα Μαρία ζούσε μαζί με την ελεύθερη αδερφή της Ιουλία Άλεξάντροβνα και τον αδερφό της Βλαδίμηρο Άλεξάντροβιτς. Αρχικά έμεναν στο κέντρο της πόλης, κοντά στον καθεδρικό ναό των αγίων Πέτρου και Παύλου. Αργότερα εγκαταστάθηκαν σ’ ένα μικρό ξύλινο σπίτι στα περίχωρα. Έμεναν στο ίδιο διώροφο σπίτι από το 1909 ως το 1932. Την μάτουσκα Μαρία δεν την γνώριζαν μόνο οι κάτοικοι της Γκάτσινα, μα και πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας. Έτσι στη μοναχική κουρά της, πού την έκανε ένας αρχιμανδρίτης, παραβρέθηκαν πολλοί άνθρωποι. Λόγω της κατάστασης της υγείας της της έδωσαν αμέσως το μεγάλο σχήμα.

Γύρω από τη μάτουσκα Μαρία δημιουργήθηκαν δύο ομάδες. Τη μια ομάδα αποτελούσε ένας μεγάλος κύκλος πού βοηθούσε σε διάφορες σπιτικές δουλειές. Ή άλλη ομάδα, πού ήταν μικρότερη, είχε τη βασική υποχρέωση να ψάλλει παρακλήσεις. Ό μικρός κύκλος αποτελούνταν από κορίτσια, ηλικίας περίπου 20 ετών. Τις καθοδηγούσε ό π. Ιωάννης Σμόλιν και μαζί του έψαλλαν στο κρεβάτι της μάτουσκα, επισκέπτονταν άλλους ασθενείς κι έθαβαν τούς νεκρούς. Το 1927 πού κοιμήθηκε ό π. Ιωάννης, τη θέση του πήρε ό π. Πέτρος Μπελάφσκυ.

Το Μάρτη τού 1927 επισκέφτηκε τη μάτουσκα ό Ίβάν Μιχαήλοβιτς Άντρεγέφσκυ. Όση ώρα περίμενε να γίνει δεκτός, περιεργαζόταν τις πολλές φωτογραφίες πού υπήρχαν στο δωμάτιο υποδοχής. Δύο απ’ αυτές τού έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν οι φωτογραφίες των μητροπολιτών Πετρούπολης Βενιαμίν και Ιωσήφ. Ό μητροπολίτης Ιωσήφ είχε γράψει στη δική του φωτογραφία μια πολύ συγκινητική αφιέρωση στη μάτουσκα Μαρία, παραθέτοντας μια μεγάλη περικοπή από το βιβλίο του «Στην Αγκαλιά του Πατέρα». Ό μητροπολίτης Βενιαμίν είχε γράψει κάτι σύντομο: «Στην αξιοσέβαστη και μαρτυρική μάτουσκα Μαρία, πού ανάμεσα σε τόσους πονεμένους, παρηγόρησε και μένα τον αμαρτωλό…»

Ό Ιβάν Μιχαήλοβιτς είχε τη μεγάλη τύχη να παραστεί μάρτυρας στη θαυματουργική δύναμη της μάτουσκα στις θλιμμένες ψυχές.

Κάποτε ένας νέος άντρας είχε πέσει σε απόγνωση, επειδή είχαν συλλάβει κι είχαν εξορίσει τον ιερέα πατέρα του. Όταν έφυγε από τη μάτουσκα ήταν χαρούμενος κι είχε αποφασίσει ήδη να γίνει διάκονος. Μια νέα γυναίκα πού ήταν επίσης θλιμμένη, μετά τη συνάντηση της με τη μάτουσκα, έγινε ξαφνικά πολύ χαρούμενη και αποφάσισε μάλιστα να γίνει μοναχή. Ένας ηλικιωμένος άντρας πού υπόφερε πολύ επειδή είχε πεθάνει ό γιός του, έφυγε από κοντά της παρηγορημένος. Μια ηλικιωμένη γυναίκα πού είχε έρθει κλαμένη, έφυγε ήρεμη και γαλήνια.
Όταν την επισκέφτηκε ό Ίβάν Μιχαήλοβιτς, της είπε πώς συχνά τον ταλαιπωρούσε μια κατάθλιψη πού κρατούσε αρκετές εβδομάδες. Δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο ν’ απαλλαγεί απ’ αυτήν.

«Ή κατάθλιψη είναι πνευματικός σταυρός», του είπε ή μάτουσκα…

Τα λόγια αυτά της μάτουσκα Μαρίας λειτούργησαν σαν χειρουργική επέμβαση στην ψυχή του Ιβάν Μιχαήλοβιτς, σαν αφαίρεση κάποιου πνευματικού όγκου. Κι αμέσως άλλαξε, έγινε άλλος άνθρωπος.

Τη νύχτα της 17ης (ή κατ’ άλλες πηγές 19η) Φεβρουαρίου τού 1932 οι αρχές συνέλαβαν πολλούς μοναχούς και πιστούς σ’ ολόκληρη τη χώρα. Συνέλαβαν επίσης και πολλές μοναχές από την Γκάτσινα, ανάμεσα τους και τη μάτουσκα Μαρία με την αδερφή της. Ήταν ή εποχή πού ή OGPU προχώρησε σε συλλήψεις όλων των μοναχών και μοναζουσών πού είχαν μείνει ελεύθεροι, αφού ως τότε είχαν ήδη κλείσει όλα τα μοναστήρια κι άλλοι μεν μοναχοί είχαν συλληφθεί κι άλλοι ζούσαν στον κόσμο.

Ή μάτουσκα κατηγορήθηκε για αντεπαναστατική προπαγάνδα, πώς συμμετείχε σε μια αντεπαναστατική οργάνωση, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 58 τού Σοβιετικού Κώδικα Εγκλήματος. Συνέλαβαν επίσης και τον αδερφό της. Και βέβαια ή «προπαγάνδα» εναντίον του κομμουνισμού ήταν το χάρισμα της να παρηγορεί τούς θλιμμένους, Εκείνοι πού παρευρίσκονταν στη σύλληψη περιγράφουν μια φοβερή εικόνα εμπαιγμού κι άγριας βίας στην καρτερική κι ανάπηρη μάτουσκα, πού ήταν παράλυτη κι αδύναμη να κάνει οποιαδήποτε σωματική κίνηση. Δύο τσεκάδες άρπαξαν από τα χέρια την ταλαίπωρη και μαρτυρική γυναίκα, την κατέβασαν από το κρεβάτι της, πού ήταν στον δεύτερο όροφο, και την έσυραν ως το φορτηγό…Ταρακουνούσαν το βασανισμένο και παράλυτο σώμα της, την πέταξαν μέσα στο φορτηγό και την οδήγησαν στο Λένινγκραντ. Έμεινε εκεί δύο μήνες, ως το θάνατο της.

Οι άνθρωποι πού τη σέβονταν και την τιμούσαν, άρχισαν να της φέρνουν στη φυλακή μικρά δέματα. Για ένα μήνα περίπου οι φύλακες δέχονταν τα δέματα της. Μετά οι φρουροί άρχισαν ξαφνικά ν’ αρνούνται, δέ τα δέχονταν.

-Πέθανε στο νοσοκομείο, τούς είπαν κοφτά.

Συνήθως τέτοιους αβοήθητους ανθρώπους τούς εκτελούσαν. Πληροφορίες αναφέρουν πώς ή μοναχή Μαρία είχε καταδικαστεί σε τριετή εξορία, μα δεν πρόλαβε να εκτελέσει την εξορία της. Στο νοσοκομείο οι γιατροί της έκαναν εγχείριση και της έκοψαν τους τένοντες. Ή ταλαιπωρημένη μοναχή δεν άντεξε τους πόνους και πέθανε. Το σώμα της το παρέδωσαν σε μια ξαδέρφη της να το ενταφιάσει, αλλά «χωρίς δημοσιότητα», όπως την προειδοποίησαν. Ό ενταφιασμός της έγινε στο κοιμητήριο του Λένινγκραντ «Σμολένσκοϊε», όπου βρίσκεται κι ό ναός της Παναγίας του Σμολένσκ.

Τον τάφο της όμως επισκέπτεται πλήθος ανθρώπων, πού κάνουν μνημόσυνα και προσεύχονται. Ό θάνατος της αναφέρεται πώς έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου του 1932.

Την 26η Μαρτίου του 2007 έγινε ή ανακομιδή των λειψάνων της κι ή μοναχή Μαρία συναριθμήθηκε στο χορό των μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Σήμερα τα άγια λείψανα της βρίσκονται στο ναό του αγίου Παύλου, στην Γκάτσινα.
Ό αδερφός της μάτουσκα, Βλαδίμηρος Άλεξάντροβιτς, ήταν ένας αδύνατος, μικρόσωμος κι ευγενής άντρας, πού φρόντιζε την αδερφή του και δεχόταν τούς επισκέπτες με αυτοθυσία. Εκείνον τον μετέφεραν μ’ ένα «μαύρο κοράκι», δηλαδή μ’ ένα μαύρο αυτοκίνητο, απ’ αυτά πού συνήθως χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά θυμάτων πού είχαν συλληφθεί μέσα στη βαθιά νύχτα. Μετά από ανακρίσεις πού κράτησαν εννιά μήνες, καταδικάστηκε σε πενταετή εγκλεισμό στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Σιβηρία.

Ή αδερφή του, Ιουλία Άλεξάντροβνα, καταδικάστηκε σε τριετή εγκλεισμό στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, μαζί με πολλούς άλλους πού τιμούσαν τη μοναχή Μαρία. Οι φίλες της την επισκέπτονταν και της έφερναν τρόφιμα. Κανένας δεν ξέρει πότε πέθανε…

Πηγή:

Πέτρος Μπότσης

Μάρτυρες του Βορρά, Γ´

Γυναίκες Μάρτυρες Ομολογήτριες

ΑΘήνα 2012

A NATIVE AMERICAN PRAYER – WE WILL FLY ON WINGS LIKE EAGLES

http://hawaiiofmyheart.wordpress.com

http://nativeamericansmetorthodoxy.wordpress.com

http://alaskaofmyheart.woordpress.com

HAWAII OF MY HEART

NATIVE AMERICANS MET ORTHODOXY

ALASKA OF MY HEART

aaa.jpg

Alaska

10274015_635152179904188_8650684756562813868_n

A Native American Prayer

Dear God

I bow my head

and ask,

If it be Thy will,

please save this land

from those who seek

to destroy it.

-Amen-

Source:

https://www.facebook.com/Native-American-Orthodox-Christian-Fellowship-NAOCF-160917590660985/HERE

FACEBOOK: NATIVE AMERICAN ORTHODOX CHRISTIAN FELLOWSHIP (NAOCF)

So we are truly on a wing and prayer. What an incredible symbol. When I was in Alaska as part of Alaska Team 2001 sent by the Orthodox Christian Missionary Center (www.ocmc.org/) I saw a bald eagle, everyday, and if I saw one, I ALWAYS saw three minimum.

I’ve always loved our national symbol and spending the time that I did in Alaska gave me such a feeling of peace and love for this land in which I was born and for it’s Native Peoples that I can’t even express. Seeing Eagles everyday gave me a feeling like I was sharing my experience with them.I am aware that such atrocities were committed against the Indigenous Populations here in both North & South America (let’s not forget the Hawaiians and other Pacific Islanders as well), by Western Europeans in the name of God and of “Progress”. While Alaskans were not totally exempt from all that, it should be noted that the Orthodox Church in Alaska more often helped and protected the Alaskans (where & when they could).

Anyone who is interested can check out our website at: http://www.NAOCF.org for more information and through that site you can reach out to our Spiritual Adviser Fr. Thomas Andrew who is a Native Yupik Priest. Also, I’ll refer you to a PDF of our Journal (also available on our website) in particular an article written by Fr. Michael Oleksa, another Native Priest living and serving in Alaska. They are just two of the Native clergy serving Our Lord and their People in the North.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ (+461) – ΔΙΔΑΞΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ

http://smileofireland.blogspot.com

http://irelandofmyheart.wordpress.com

http://irelandandbritishisles.wordpress.com

http://rejoicecelticsaints.wordpress.com

http://paintingleaves.blogspot.com

SMILE OF IRELAND

IRELAND OF MY HEART

IRELAND & BRITISH ISLANDS

REJOICE CELTIC SAINTS

PAINTING LEAVES

IMG_5206.jpg

AgiosPatrickIreland02.jpg

StPatrick1

Άγιος Πατρίκιος 2ος Επίσκοπος Ιρλανδίας, Ισαπόστολος Ιρλανδίας,

ιδρυτής και 1ος Επίσκοπος Armagh Ιρλανδίας, από Ἀγγλία (17/3, +461)

Ανακομιδή Ι. Λειψάνων 10/6

Ακτίσι της χάριτος Ευαγγελίου

Πατρίκιος ηύγασεν την Ιρλανδίαν.

Ο Άγιος Πατρίκιος (λατινικά: Patricius, ιρλανδικά: Naomh Pádraig) ήταν ένας Κέλτης Βρετανός και χριστιανός ιεραπόστολος, ο οποίος είναι γενικώς αποδεκτός ως ο προστάτης άγιος της Ιρλανδίας (παρόλο που η Μπρίγκιτ του Κίλνταρε και ο Κολούμπα είναι επισήμως επίσης προστάτες άγιοι). Η καταγωγή του ήταν ρωμαιοβρετανική. Πιθανόν γεννήθηκε το 390 στη σημερινή βορειοδυτική ακτή της Βρετανίας, σε ένα σήμερα άγνωστο μέρος ονόματι Bannavem Taburniae. Ήταν γιος ενός δημοτικού συμβούλου και ο παππούς του ήταν ιερέας. Έχοντας το ρωμαϊκό όνομα Patricius, που σημαίνει ευγενής, μεγάλωσε μιλώντας λατινικά αλλά δεν έδινε καμία σημασία στις αρχές του Χριστιανισμού.

Όταν ήταν περίπου 15 χρονών απήχθη από Ιρλανδούς πειρατές. Όντας σκαβωμένος εργάστηκε ως βοσκός για έξι χρόνια. Σαν βοσκός προσευχόταν συχνά και έτσι γνώρισε το Θεό. Μετά απ’ αυτά τα έξι χρόνια είδε ένα όνειρο που τον πληροφορούσε ότι θα γυρνούσε στην πατρίδα του. Είναι άγνωστο εάν δραπέτευσε ή τον ελευθέρωσαν, πάντως τελικά κατάφερε να επιστρέψει στην οικογένειά του. Εκεί εκπαιδεύτηκε για να γίνει ιερέας και ταξίδεψε σε μοναστήρια στη Γαλατία, όπου έμεινε για κάποιο καιρό. Ίσως σ’ αυτά τα μοναστήρια συγκαταλέγεται και αυτό του Λερίν στα νότια της Γαλλίας, ένα φημισμένο μοναστήρι που ιδρύθηκε επηρεασμένο από τους μεγάλους Αιγύπτιους μοναχούς όπως ο άγιος Αντώνιος ο Μέγας.

Περίπου το 435 ο Πατρίκιος επέστρεψε στην Ιρλανδία από την Γαλατία σαν επίσκοπος. Το Άρμαγκ (Armagh) στα βόρεια της Ιρλανδίας έγινε έδρα της επισκοπής και ενθάρρυνε την μοναστική ζωή εκεί. Στο Άρμαγκ ίδρυσε και ένα σχολείο. Από εκεί έκανε πολλά ιεραποστολικά ταξίδια, κηρύγματα, διδασκαλίες, βαπτίσεις και ίδρυσε εκκλησίες και μοναστήρια.

Ο επίσκοπος Πατρίκιος μας άφησε γραπτά που σώζονται ως σήμερα. Σώζεται η Ομολογία του, η αυτοβιογραφία του, ένα γράμμα που καταδικάζει τη δουλεία και ο αξιοσημείωτος ύμνος του (breastplate), όπου ομολογεί την απόλυτη πίστη του στο Χριστό. Ήταν ένας εξαιρετικός ποιμένας ψυχών. Σύμφωνα με την παράδοση έδιωξε όλους τους δαίμονες και όλα τα φίδια από την Ιρλανδία. Μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί δηλητηριώδη φίδια στην Ιρλανδία.

23-10-638

Επίσης δίδαξε το μυστήριο της μίας και ομοουσίου Αγίας Τριάδος χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το τριφύλλι, ένα τοπικό φυτό του οποίου τα φύλλα αποτελούνται από τρία κομμάτια αλλά στην ουσία είναι ένα. Τιμώμενος πολύ, κοιμήθηκε εν Κυρίω περίπου το 461.

Σήμερα ο άγιος Πατρίκιος είναι ο προστάτης άγιος της Ιρλανδίας. Είναι ο πιο δημοφιλής από όλους τους Ιρλανδούς αγίους, καθώς θεωρείται ότι αυτός εισήγαγε με επιτυχία τον Χριστιανισμό στην Ιρλανδία. Διάφορα μέρη της χώρας είναι συνδεδεμένα μ’ αυτόν, όπως το Άρμαγκ, Ντάουνπατρικ, Κρόαγκ Πάτρικ και Σάουλ, παρόλο που δεν είναι γνωστό πού βρίσκονται σήμερα τα λείψανά του. Τιμόταν ιδιαιτέρως ακόμη από τα ρωμαϊκά χρόνια και όχι μόνο στην Ιρλανδία αλλά και στις νοτιοδυτικές ακτές της Ουαλίας και τις βορειοδυτικές ακτές της Αγγλίας, για παράδειγμα στο Χεϊσάμ.

Η γιορτή του αγίου Πατρικίου τελείται στις 17 Μαρτίου.

3851_6_452c37b63a7e8.jpg

Κοντάκιον
Ήχος πλ. δ’. Τη Υπερμάχω.
Της Ιρλανδίας τον φωστήρα τον υπέρλαμπρον και των αποστόλων μιμητήν και ισοστάσιον συνελθόντες ανυμνήσωμεν χαρμοσύνως· παρρησίαν γαρ ευράμενος προς Κύριον ικετεύει λυτρωθήναι πάσης θλίψεως τους κραυγάζοντας· Χαίροις, Πάτερ Πατρίκιε.

Ὁ Οἶκος
Άπασαν Ιρλανδίαν τω φώτι της Τριάδος κατηύγασας, σοφέ Ιεράρχα· όθεν σου την μνήμην την σεπτήν κατά χρέος χαίρουσα τελεί σήμερον τους πόνους σου γεραίρουσα και ποθώ μελωδούσα ταύτα·
Χαίρε, ο γόνος της Βρεττανίας· χαίρε η δόξα της Ιρλανδίας.
Χαίρε, Ορθοδόξων δογμάτων διδάσκαλε· χαίρε, Πελαγίου της πλάνης αντίπαλε.
Χαίρε, θείον εγκαλλώπισμα των σεπτών Ιεραρχών· χαίρε, τύπος και παράδειγμα διδασκάλων ευκλεών.
Χαίρε, ότι εκτήσω Αποστόλων τον ζήλον· χαίρε, ότι καθείλες των δρυΐδων τον λήρον.
Χαίρε, πολλούς της πλάνης ρυσάμενος· χαίρε, εχθρού το κράτος τρεψάμενος.
Χαίρε, πιστών προς Χριστόν μεσιτεία· χαίρε, ψυχών ασθενών θεραπεία.
Χαίρε, Πάτερ Πατρίκιε.

a-353.jpg

st-patrick.jpg